Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als practitioner (behandelaar), een dossier van u aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd. Het betreft hier de verwerking van gegevens t.b.v. gebruik door Body Stress Release Haarlem / Body Stress Release Bloemendaal zelf, of bij BSR-praktijken waarbij ik namens Body Stress Release Haarlem / Body Stress Release Bloemendaal werkzaam ben.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot deze gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Body Stress Release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantenkaart) bewaar, in een afgesloten kast. 
 • De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. Voor deze digitale gegevensverwerking is eveneens een verwerkingsovereenkomst van kracht zodat ook hier de privacy van de gegevens is gewaarborgd.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

Op de factuur die u per e-mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Gegevens die op de factuur vermeld staan zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard (conform de richtlijnen van de Belastingdienst).

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
 • de gegevens niet meer nodig zijn,
 • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt,
 • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking,
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken,
 • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via app of website.
 • Recht op inzage: U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

 • de gegevens mogelijk onjuist zijn,
 • de verwerking onrechtmatig is,
 • de gegevens niet meer nodig zijn,
 • of indien u bezwaar maakt.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:

 • Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: 

 • U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.